ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಕಡ್ಲೆಮಡ್ಡಿ | ಹಯಗ್ರೀವ | Kadlemaddi | Hayagreeva | Chana Dal Sweet

ಮರಿಗೆ ಗೊಜ್ಜು | Marige Gojju

ಬೇರು (ದೀವಿ) ಹಲಸಿನ ಚಕ್ಕೆ ಪಳದ್ಯ | Bread Fruit (Beru / Deevi Halasu) Chakke Paladya