ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಗಿರ್ಮಿಟ್ / Girmit

ಸೌತೆಕಾಯಿ ಪುಳಿಶೇರಿ / Cucumber Pulisheri

ಸ್ವೀಟ್ ಬ್ರೆಡ್ / Sweet Bread

ಕಡಿಗಾಯಿ (ಮಾವಿನಕಾಯಿ) ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ / Kadigayi (Raw Mango) Pickle

ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತಂಬುಳಿ (ತಂಬ್ಳಿ) / Raw Mango Tambuli (Tambli)