ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಸ್ಟಫ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ / Stuffed Capsicum

ವೆಜಿಟೆಬಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ರೋಲ್ಸ್ / Vegetable Spring Rolls

ಓಟ್ಸ್ ಸಮೋಸ / Oats Samosa

ಸೆವೆನ್ ಕಪ್ ಬರ್ಫಿ (ಹಲ್ವಾ) / Seven Cup Burfi

ಗೆಣಸಿನ ಚಿಪ್ಸ್ / Sweet Potato Chips

ಚಿಪ್ಸ್ ಮಸಾಲಾ | Masala Powder for Chips

ಖಾರಾ ಬೂಂದಿ / Khara (Spicy) Boondi

ಆಲೂ ಟಿಕ್ಕಿ / Aloo Tikki