ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಅವರೆಕಾಳು ರೊಟ್ಟಿ (ತಾಲಿಪಿಟ್ಟು) | Avarekaalu Rotti (Talipittu)

ಚಕ್ಕೆ ಪಳದ್ಯ | Chakke Paladya

ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಪುಡಿ | Flax Seeds Powder (Podi)

ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನ ಮಸಾಲೆ ರೊಟ್ಟಿ | Spinach Masala Roti

ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ (ಪಳದ್ಯ) | Ash Gourd Majjige Huli (Yogurt Based Curry)

ಬೆಲ್ಲದ ಪಾನಕ | Jaggery Juice (Jaggery Cool Drink)