ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಪೈನಾಪಲ್ ಕೇಸರಿ । ಪೈನಾಪಲ್ ಶಿರಾ । ಅನಾನಸ್ ಶೀರ

ನುಗ್ಗೆಸೊಪ್ಪು - ಟೊಮೆಟೋ ಸಾರು । ನುಗ್ಗೆಸೊಪ್ಪಿನ ಸಾಂಬಾರ್