ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಗಡ್ ಬಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್

ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕಾಳು । ಕುಸುರಿ ಕಾಳು

ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಸ್

ಪಾಲಕ್ ಪನೀರ್