ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಕಾಯಿ ಉಂಡೆ । ಕಾಯುಂಡೆ

ಮೂಲಂಗಿ ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ

ಸವತೆಕಾಯಿ ಹಶಿ । ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಾಸಿವೆ