ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

Akki Rotti / ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ

ರವಾ ರೊಟ್ಟಿ / Rava (Semolina) Rotti

ಚಿರೋಟಿ / Chiroti

ಇನ್ ಸ್ಟಂಟ್ ರವಾ ದೋಸೆ / Instant Rava Dosa

ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಪೇಡಾ / Microwave Peda

ನಾನ್

ತೆಂಗಿನತುರಿ ಚಟ್ನಿ / Coconut chutney (Less cholesterol)

ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ / Spinach Palya

ಬೆಣ್ಣೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ / Butter Biscuits

ಅವರೆಕಾಳಿನ ಸಮೋಸ / Avarekaalu (hyacinth beans) Samosa