ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಅಕ್ಕಿ - ಪುಟಾಣಿಬೇಳೆ ಚಕ್ಲಿ । ಮೊಸರು ಬಳಸಿ ಮಾಡುವ ಚಕ್ಲಿ

ಬೀನ್ಸ್ - ಹಿತಿಕಿದ ಅವರೇಕಾಳು ಪಲ್ಯ

ಬದನೇಕಾಯಿ ಹುಡಿ ಪಲ್ಯ

ಲೋಟಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ । ಫೂಲ್ ಮಖಾನಾ ಒಗ್ಗರಣೆ । ಫಾಕ್ಸ್ ನಟ್ ಸ್ನಾಕ್ಸ್

ಪೈನಾಪಲ್ ಸಾಸಿವೆ | ಅನಾನಸ್ ಸಾಸಿವೆ

ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ

ಕಡ್ಲೇಬೀಜದ ಕಟ್ಲಿ । 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಬರ್ಫಿ । ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕರ್ ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ನೆಲಗಡಲೆ ಬರ್ಫಿ | ಒಪೋಸ್ ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬರ್ಫಿ

ಅಕ್ಕಿಹಿಟ್ಟಿನ ಚಕ್ಲಿ