ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ / Carrot Sandwich

ಟೊಮೆಟೋ ದೋಸೆ / Tomato Dosa

ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಸೂಪ್ / Sweet Corn Veg. Soup

ಕ್ಯಾಬೇಜ್ - ಹೆಸರುಕಾಳಿನ ಪಲ್ಯ / Spiced Cabbage - Green Gram

ಪಾನಿ ಪುರಿ / Pani Puri

ಗೋಲ್ ಗಪ್ಪಾ / Gol Gappa

ಆಲೂ ಗ್ರೇವಿ / Aloo Gravy

ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೊಜ್ಜು / Carrot Gojju

ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹೋಳಿಗೆ(ಒಬ್ಬಟ್ಟು) / Kadlebele holige

Tomato Rasam / ಟೊಮೇಟೊ ರಸಂ

Paladya / ಪಳದ್ಯ