ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಕ್ಯಾಂಡೀಡ್ ಆರೆಂಜ್ ಪೀಲ್

ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಲಡ್ಡು । ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳ ಉಂಡೆ

ಬಾಕ್ಲವಾ

ವೆಜ್ ಪಫ್ । ಬೇಕರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ವೆಜಿಟೆಬಲ್ ಪಫ್ಸ್

ಕೆಸುವಿನ ದಂಟಿನ ದೋಸೆ । ಕೆಸುವಿನ ದಡಿ ದೋಸೆ | ಕೆಸುವಿನ ದೊಡ್ನ

ಬೇಸನ್ ಲಾಡು । ಕಡ್ಲೆಹಿಟ್ಟಿನ ಲಾಡು

ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿನ ನೀರ್ ಗೊಜ್ಜು

ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ

ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್

ಗಡ್ ಬಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್

ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕಾಳು । ಕುಸುರಿ ಕಾಳು

ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಸ್

ಪಾಲಕ್ ಪನೀರ್